Pomorska Izba Adwokacka

Egzamin wstępny 2018 - zawiadomienie

Aktualność

 

 

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej zawiadamia, że egzamin wstępny na aplikacje adwokacką odbędzie się w dniu

 

29 września 2018 r. o godz. 11.00
w ERGO ARENIE  Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk

w Sali Treningowej ( wejście C1)

 

Ergo Arena C1 

 

http://ergoarena.pl/abc-widza/dojazd/

 

 

Kandydat winien się stawić najpóźniej o godz. 10:00, tj. 60 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Jednocześnie informuję, że:

 • przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość;
 • egzamin wstępny odbywa się w obecności co najmniej trzech członków komisji kwalifikacyjnej;
 • nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym;
 • kandydaci podczas egzaminu wstępnego nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonów komórkowych, laptopów, palmptopów, smartwatch  itp.),
 • komisja nie posiada możliwości deponowania powyższych urządzeń i każdy kandydat powinien we własnym zakresie zabezpieczyć taki sprzęt przed wejściem na salę,
 • przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu wstępnego;
 • wykluczenie, o którym mowa wyżej, następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie;
 • postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu wstępnego;
 • egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt;
 • prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu wstępnego;
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów;
 • czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę,
 • zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem;
 • kandydat losuje przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi – numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu pytań testowych,
 • karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej;
 • wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C);
 • zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona;
 • wyłączną podstawę ustalenia wyniku kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi;
 • w trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę;
 • przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy;
 • godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu testu kandydata przez członka komisji kwalifikacyjnej;
 • po upływie wskazanego czasu, członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy testowe wraz z kartami odpowiedzi;
 • w momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi;
 • zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. kandydat ma obowiązek zawiadomić Komisję Egzaminacyjną o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego; stosownie do § 2,w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

SSA Artur Lesiak

 


 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób składających zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

 Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w okręgu Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, w roku 2018, jest Komisja egzaminacyjna (kwalifikacyjna) do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołana zarządzeniem z dnia 23.03.2017 r., z siedzibą w Gdańsku, ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15 Gdańsk,
 2. W czasie postępowania związanego z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, współadministratorem danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji kwalifikacyjnej, zgodnie z art. 75e ust. 6 ustawy – Prawo o adwokaturze. Po zakończeniu egzaminu wstępnego, zgodnie z art. 75i ust. 6 ustawy – Prawo o adwokaturze, następuje przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, która z tą chwilą staje się administratorem danych osobowych i przechowuje te dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
 4. Administrator powołuje się na obowiązek prawny ciążący na Administratorze z art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań Komisji kwalifikacyjnej, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1837).
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, tj. realizacji procesu naboru na aplikację, przeprowadzenia egzaminu oraz przez czas niezbędny po jego zakończeniu; w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu przez okres 2 lat  w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu przez okres 1 roku;
 6. W związku z korzystaniem przez Komisję kwalifikacyjną z sytemu teleinformatycznego przy rejestracji kandydatów, niektóre dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa (Prawo o adwokaturze).
 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)    sprostowania swoich danych osobowych

c)     usunięcia swoich danych osobowych (Żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych),

d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego

f)     przenoszenia danych

g)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,

h)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  unijnego rozporządzenia RODO.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się poprzez e-mail na adres administrator@adwokatura.gdansk.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kategoria: Aplikanci  ORA 

Kalendarz

<

wrzesień 2018

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły