Pomorska Izba Adwokacka

Zawiadomienie - Egzamin adwokacki 26 - 29 marca 2019 r.

Aktualność

 

Zawiadomienie

 

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r., SSO Rafał Terlecki

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej  Nr 2  do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2019 r., SSO Joanna Łaguna-Popieniuk.

 

 zawiadamia

 Egzamin rozpocznie się w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali mieszczącej się w Hali Ergo Arena (www.ergoarena.pl) sala treningowa –poziom 1/strefa C (wejście techniczne C1) Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk.

Na sali dostępna będzie szatnia dla zdających.

Na egzamin należy zgłosić sięw miejscu przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 9.00 z dowodem osobistym lub innym dokumentem, zawierającym zdjęcie, potwierdzającym tożsamość, ponieważ od tej godziny rozpocznie się rejestracja zdających.

Kolejne części egzaminu odbędą się w dniach 27 marca 2019 r., 28 marca 2019 r. i 29 marca 2019 r. także o godzinie 10.00, z tym że w każdym z tych dni należy zgłaszać się o godzinie 9.00 z dowodem osobistym lub innym dokumentem, zawierającym zdjęcie, potwierdzającym tożsamość.

Niestawiennictwo zdającego na egzamin adwokacki lub stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie.

Przed rozpoczęciem każdej części egzaminu adwokackiego, przed wejściem na salę, zdający okazują dokument ze zdjęciem, potwierdzający ich tożsamość.

 

 

Pouczenia:

(proszę o uważne i staranne zapoznanie się z ich treścią)

 

Zgodnie z art. 78d ust. 11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.Prawo o adwokaturze podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń, służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, i-poda, smartwatcha itp. W związku z tym proszę o zastosowanie się do tego wymogu pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu lub wykluczenia z niego. Ponadto informuję, że Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu przedmiotów obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z treścią powyższego przepisu proszę o rozważenie konieczności każdorazowego informowania organu prowadzącego postępowanie egzaminacyjne (właściwego na danym etapie postępowania) o ewentualnej zmianie adresu i danych kontaktowych (aż do ostatecznego zakończenia ewentualnego postępowania odwoławczego, w tym sądowo administracyjnego).

 

Egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych.

Pierwsza część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Druga część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Trzecia część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Czwarta część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Piąta część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

 

Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. W czwartym dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadanie z czwartej części egzaminu adwokackiego z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z piątej części egzaminu adwokackiego z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.

 

Podczas rozwiązywania zadań z wszystkich części egzaminu adwokackiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Dozwolone materiały zdający może w każdym dniu przynieść na egzamin we własnym zakresie (Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia takich materiałów). Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np. notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z konkretnych akt sądowych. W razie wątpliwości Przewodniczący Komisji w indywidualnych wypadkach może rozstrzygnąć, jakie materiały są dozwolone.

 

Prace egzaminacyjne mogą być sporządzane pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, który należy zabrać ze sobą, a przed rozpoczęciem egzaminu każdy ze zdających otrzyma nośnik, tj. pendrive (nośnik ten zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości odrębnie na każdy dzień egzaminu) z wgranym oprogramowaniem do zdawania egzaminu adwokackiego w 2019 r., które będzie zawierało wyłącznie edytor tekstu i jednocześnie blokowało zdającemu dostęp do danych zgromadzonych na komputerze oraz pozostałe funkcje tego komputera.

W związku z tym przypominam, że informacje dla zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, zostały zamieszczone w ogłoszeniu umieszczonym na stronach internetowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

Możliwość zdawania egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego posiadają wyłącznie ci zdający, którzy nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego złożyli pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (t. jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 112).

Niezłożenie powyższego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu adwokackiego.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu adwokackiego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu adwokackiego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu adwokackiego.

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu adwokackiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie zostaje przedłużony.

Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu adwokackiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie zostaje przedłużony. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie.

 

 

            Minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik,
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB),
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
 • zainstalowany program Microsoft.NET Framework 3.5 SP1,
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera,
 • wolny port USB,
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera,
 • odinstalowany program antywirusowy (nie jest wystarczające jedynie jego wyłączenie),
 • wyłączony wygaszasz ekranu,
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja”/„wysoka wydajność”,
 • zegar komputera (bezwzględnie konieczne) ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i godziną,
 • wyłączone wszystkie aktualizacje automatyczne.

   

            Dodatkowe informacje dotyczące własnego sprzętu komputerowego przeznaczonego do zdawania egzaminu adwokackiego:

1) Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

2) w celu sprawdzenia, czy zalogowany uczestnik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera, należy w linii poleceń wykonać komendę: net user %username% i sprawdzić, czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”,

3) komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (uśpienia) i wygaszacza ekranu,

4) zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie Aplikacji do zdawania egzaminu adwokackiego, dlatego sugerowane jest odinstalowane zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu,

5) na egzaminie dopuszczalne będzie korzystanie wyłącznie z myszek i klawiatur przewodowych (w przypadku zdających, którzy podczas egzaminu chcą korzystać z myszek lub dodatkowych klawiatur),

6) ekrany dotykowe zostaną na czas egzaminu zablokowane przez Aplikację do zdawania egzaminu.

 

Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z w/w parametrami i wskazówkami jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę zdawania egzaminu adwokackiego. Ponadto zdający przy użyciu własnego sprzętu komputerowego mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat działania Aplikacji do zdawania egzaminu oraz z jej wersją demonstracyjną, które zostały ogłoszone na stronie www.ms.gov.pl w zakładce: egzaminy prawnicze/zawodowe egzaminy prawnicze/ ogłoszenia i komunikaty.

Zaleca się (ale tylko według uznania zdającego i na jego własne potrzeby) wydrukowanie w/w instrukcji, z której dozwolone będzie korzystanie podczas egzaminu.

 

Jednocześnie zaleca się, aby bateria laptopa przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu była sprawna i w pełni naładowana (na wypadek przejściowej awarii zasilania).

 

Na sali będzie zapewniona możliwość korzystania z komputerów z systemem informacji prawnej „Lex” i „Legalis” w ilości jednego stanowiska komputerowego wraz z drukarką na każde około pięć osób zdających.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku SSO Rafał Terlecki

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku SSO Joanna Łaguna-Popieniuk

Kategoria: Aplikanci  ORA 

Kalendarz

<

marzec 2019

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły