Pomorska Izba Adwokacka

Wpis na listę prawników zagranicznych

Aktualność

I N F O R M A C J A

dla osób ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych

z Unii Europejskiej (lista A) lub spoza Unii Europejskiej (lista B)

 

 

 

Kandydat ubiegający się o wpis na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej powinien złożyć do Biura Izby Adwokackiej w Gdańsku następujące dokumenty zawierające następujące informacje:

 

  1. Wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych z zaznaczeniem rodzaju listy (lista A – prawnicy zagraniczni z Unii Europejskiej; lista B – prawnicy zagraniczni spoza Unii Europejskiej), o wpis na którą się ubiega.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1)   imię i nazwisko (imiona i nazwiska) kandydata,

2)   datę i miejsce urodzenia (również kraj urodzenia),

3)   miejsce zamieszkania w kraju macierzystym oraz adres do korespondencji
w kraju macierzystym,

4)   miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji w Polsce (adres, telefon,
e-mail),

5)   formę i adres stałej praktyki wykonywanej w państwie macierzystym (siedziba zawodowa kraju macierzystego)

6)   wskazanie przyszłej siedziby zawodowej w Polsce (miejsce wykonywania stałej praktyki w Polsce),

7)   tytuł zawodowy w brzmieniu języka państwa macierzystego odpowiadający tytułowi adwokata,

8)   nazwę i adres właściwego organu państwa macierzystego, który dokonuje rejestracji zawodowej kandydata w tym państwie,

9)   nazwę i adres grupy zawodowej, której kandydat jest członkiem.

 

  1. Oryginał zaświadczenia, wystawionego przez właściwy organ państwa macierzystego, opatrzonego klauzulą apostille, stwierdzającego, iż osoba ubiegająca się o wpis na listę prawników zagranicznych zarejestrowana jest w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu adwokata; nie zalega z żadnymi powinnościami w stosunku do ww. organu oraz że nie jest prowadzone w stosunku do kandydata żadne postępowania dyscyplinarne.

Od daty wystawienia zaświadczenia nie może minąć okres dłuższy niż 3 miesiące.

  1. Dokument potwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis (kserokopia stron z danymi osobowymi poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem).
  2. Informację o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestrów karnych w państwie macierzystym, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą jej złożenia na Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
  3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  4. Kwestionariusz osobowy.
  5. 2 zdjęcia kolorowe formatu legitymacyjnego.

 

UWAGA!

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim. Pozostałe dokumenty, o ile nie są przygotowane w języku polskim, należy przedłożyć w oryginałach (lub kserokopiach poświadczonych przez notariusza za zgodność z oryginałami) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku ustanowienia przez kandydata pełnomocnika do załatwiania wszelkich formalności związanych z wpisem, do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie
z uiszczoną opłatą skarbową.

 

PO WPISIE

Po nadesłaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku akt z informacją, iż Minister Sprawiedliwości nie sprzeciwił się wpisowi kandydata na stosowną listę, prawnik zagraniczny zobowiązany jest do:

1. regularnego uiszczania miesięcznej składki korporacyjnej

2. regularnego uiszczania składki za obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. poinformowania Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku o rozpoczęciu świadczenia pomocy prawnej/ stałej praktyki w Rzeczypospolitej Polskiej na terenie wyznaczonej siedziby w formie indywidualnej kancelarii prawnika zagranicznego, wspólnika spółki adwokackiej lub adwokacko-radcowskiej (na zasadach określonych
w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach) lub członka Zespołu Adwokackiego – w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku informującym o braku sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości od wpisu.

W przypadku rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej w indywidualnej kancelarii prawnika zagranicznego prawnik zagranicznych powinien nadesłać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej w spółce – odpis umowy spółki (aktu notarialnego) i odpis postanowienia
o wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kategoria: Komunikaty Sekretarza  ORA 

Kalendarz

<

wrzesień 2020

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły