Konferencja „Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne”

Konferencja

Miejsce: Tryb zdalny
Kiedy: 2023-06-01

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu udostępniamy treść zaproszenia na konferencję organizowaną w dniu 1 czerwca 2023 r. przez Instytut Ekonomii i Finansów, Katedrę Finansów, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie pod patronatem prof. dr hab. Michała Zasady JM Rektora SGGW oraz Adw. Przemysława Rosatiego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej na temat: Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne”.

Tematy poruszane na konferencji są istotne i oczekiwane zarówno w środowisku akademickim jak i w środowisku prawniczym ze względu na fakt, że radcy prawni/adwokaci są często pełnomocnikami swych mandantów w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych nauczycieli akademickich. Interdyscyplinarne podejście do tematyki konferencji stanowi wartość dodaną organizacji tego typu wydarzenia co może pozytywnie przełożyć się nie tylko na szeroką dyskusję różnych środowisk zaangażowanych w sprawy dyscyplinarne ale także na aspekty aplikacyjne w postaci zgłoszenia propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych będące elementem programu konferencji. Podkreślić należy, że ten ostatni aspekt konferencji jest wyjątkowy i rzadki wśród tego typu wydarzeń więc powinien on dodatkowo zachęcić praktyków, pełnomocników procesowych w osobach radców prawnych i adwokatów do uczestnictwa.

Po zakończeniu konferencji wydawane będą zaświadczenia o uczestnictwie, które mogą pozwolić na uzyskanie punktów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów – 5 pkt.

Zapraszamy serdecznie!

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Adwokat - Konferencje  Aplikanci  ORA