Sprawozdanie - Dzień Adwokata na WPiA UG 2023

Aktualność

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w czwartek, 20 kwietnia, miało miejsce prawdziwe święto Adwokatury! Tego dnia, Studenci Prawa oraz Uczniowie Szkół ponadpodstawowych z Trójmiasta wypełnili po brzegi Aulę im. Prof. Mariana Cieślaka by wziąć udział w ,,Dniu Adwokata" zorganizowanym przez Pomorską Izbę Adwokacką we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie było doskonałą okazją, by opowiedzieć przyszłym prawnikom o zawodzie adwokata, jego historii oraz o realiach pracy po zakończeniu studiów. Przez cały dzień funkcjonowało stoisko informacyjne koordynowane przez adw. Katarzynę Korzeniewską, przy którym Uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z adwokatami i aplikantami Pomorskiej Izby Adwokackiej, dopytać o wszelkie praktyczne aspekty związane z odbywaniem aplikacji i zdobyciem uprawnień zawodowych. Cieszącą się dużym zainteresowaniem atrakcją była foto budka. Młodzi adepci prawa mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w adwokackiej todze oraz zaopatrzyć się w gadżety z logo Adwokatury - oczywiście wszystko z kolorze zielonym.

Ale po kolei…

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10:00. Uczestników spotkania przywitał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. Bartosz Golejewski, którzy już na wstępie odpowiedzieli Młodzieży na pytanie: czy i dla kogo Adwokatura to właściwy wybór drogi zawodowej? Swoją obecnością zaszczycił nas również dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG, Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju WPiA UG.

HISTORIA ADWOKATURY
Chwilę później rozpoczął się panel o historii Adwokatury. Organizatorzy wyszli bowiem z założenia, że w czasach słabnącego społecznego zrozumienia idei zawodu adwokata, to właśnie historia jest naszym najważniejszym narzędziem w kształtowaniu właściwych postaw tych, którzy będą stawiać pierwsze kroki w tym zawodzie. Przypominanie naszego dorobku historycznego i tradycji ma uświadamiać, że powinnością adwokatów zawsze było i jest stanie po stronie człowieka potrzebującego pomocy. Na wysokości zadania w tym zakresie stanęli Członkowie Komisji Historycznej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, którzy w ciekawy i przystępny sposób opowiedzieli młodzieży o genezie zawodu adwokata, jego istocie, politycznych i społecznych uwarunkowaniach jego wykonywania. Pani Mecenas Katarzyna Superczyńska w swoim wystąpieniu ,,Krótka historia długiej fałdzistej sukni” wyjaśniła zgromadzonym skąd się wzięła toga z zielonym żabotem, który to kolor od samego początku przypisano Adwokaturze. Nie od dziś wiadomo, że zielona barwa uspokaja i wprowadza równowagę, a dodatkowo jest symbolem prestiżu i doświadczenia. Adwokat - dawniej pełniący przede wszystkim funkcję obrońcy w postępowaniach karnych – miał dawać oskarżonemu nadzieję na sprawiedliwy proces i na uwolnienie go od stawianych zarzutów. Następnie adw. Jakub Żak podczas swojej prelekcji przybliżył Uczestnikom spotkania sylwetki wybitnych adwokatów i opowiedział o trudnych i głośnych procesach, w których przyszło im brać udział. Adw. Mateusz Stefaniak w niezwykle ciekawym i dynamicznym wystąpieniu przedstawił Uczniom i Studentom realia procesu gdańskiego oraz wyjaśnił rolę Adwokatów, którzy - wykazując się w tych trudnych czasach niespotykaną odwagą i niezłomnością - podjęli się obrony działaczy NSZZ Solidarność. Na zakończenie panelu historycznego adw. Krystyna Chudzińska przeprowadziła
interaktywny quiz, w którym do wygrania były m. in. Misie w adwokackich togach i inne nagrody.

ADWOKATURA WSPÓŁCZEŚNIE
Po panelu historycznym przyszedł czas na panel o współczesnej Adwokaturze moderowany przez adw. Małgorzatę Głódkowską i adw. Jana Suchanka. Ta część wydarzenia miała na celu przybliżenie młodym adeptom prawa realiów wykonywania zawodu po zakończeniu studiów oraz roli Adwokatury w życiu społecznym. Panel rozpoczął się od wystąpienia adw. Andrzeja Zwary, byłego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, który wyjaśnił przyszłym prawnikom specyfikę zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, dla którego istotnymi są nie tylko profesjonalizm, rzetelność, fachowość - jako cechy pożądane w każdym zawodzie - ale też przypisana mu ,,misyjność”, którą należy rozumieć jako służenie ogółowi. W dalszej kolejności adw. Alicja Dżuryk szczegółowo przedstawiła Uczestnikom wydarzenia drogę formalną do aplikacji adwokackiej, a także wszelkie aspekty praktyczne związane z jej odbywaniem, przystąpieniem do egzaminu zawodowego i zdobyciem uprawnień zawodowych. Z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem Uczniów i Studentów spotkało się wystąpienie adw. Dominiki Merchel-Hinc zatytułowane ,,Nietypowy dzień z życia bardzo typowego adwokata”, podczas którego Pani Mecenas w ciekawy sposób przedstawiła zalety i wady wyboru tej właśnie ścieżki kariery zawodowej, konfrontując realia wykonywania zawodu adwokata ze społecznymi wyobrażeniami utrwalonymi w oparciu o wizerunek prawnika pojawiający się w filmach i serialach. Adw. dr Łukasz Kodłubański opowiedział o licznych akcjach edukacyjnych Adwokatury i Pomorskiej Izby Adwokackiej, potwierdzając, że działania podnoszące świadomość prawną obywateli, w tym szczególności młodzieży, stanowią istotny oraz ważny obszar funkcjonowania samorządu adwokackiego. Na zakończenie panelu odbyła się sesja Q&A (pytań i odpowiedzi), podczas której obecni na sali Członkowie Pomorskiej Izby Adwokackiej odpowiadali na liczne i nurtujące młodzież pytania dotyczące wcześniejszych wystąpień.


CZĘŚĆ WARSZTATOWA
W drugiej części dnia Członkowie Komisji Edukacji Prawnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku przygotowali dla Uczniów i Studentów propozycje warsztatów praktycznych. Adw. Ila Knapczyk poprowadziła niezwykle interesujące spotkanie, podczas którego wraz z Uczestnikami próbowali odpowiedzieć na pytanie ,,Czy będąc adwokatem można być sobą?”. Adw. Agnieszka Bzoma-Żebrowska i adw. Małgorzata Głódkowska przygotowały symulację rozprawy karnej, podczas której w rolę stron procesu wcielali się Uczniowie i Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


SEMINARIUM POŚWIĘCONE PRAKTYCZNYM ASPEKTOM NAUCZANIA PRAWA
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym obchodom Dnia Adwokata było seminarium poświęcone praktycznym aspektom nauczania prawa. Celem spotkania było stworzenie przestrzeni dla prezentacji spostrzeżeń o metodach stosowanych przy praktycznym nauczaniu przyszłych prawników, w szczególności w aspekcie edukacji szkolnej i uniwersyteckiej dla konwergencji dalszej edukacji w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się wykładowcy z Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawiciele środowiska nauczycieli szkół średnich. Moderatorem dyskusji była adw. Anna Bober- Kotarbińska, przewodnicząca sekcji działalności naukowej Komisji Edukacji Prawnej przy ORA Gdańsk.

Przyjęty program seminarium ujmował wystąpienia zaproszonych gości: Dr Agnieszki Tomasik (Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, koordynatorki innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna Pedagogika” w Gdańsku), Dr Olgi Śniadach, Dr hab. Macieja Wojciechowskiego oraz adw. Marcina Derlacza. Każdy z występujących prelegentów przedstawił własne spostrzeżenia dotyczące współpracy z pozostałymi środowiskami edukacyjnymi oraz nauczania. Scharakteryzowane zostały również zagadnienia związane z pożądaną sylwetką i poziomem umiejętności posiadanych przez kandydatów na studentów i aplikantów adwokackich. Po wysłuchaniu wystąpień prelegentów zaproszeni goście przystąpili do rozmowy na temat aktualnych wyzwań procesu nauczania. Ważny głosem w dyskusji były wystąpienia adw. Sylwii Grzybowskiej, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku oraz adw. Bartosza Golejewskiego, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia w kształceniu aplikantów adwokackich. Na zakończenie uwaga Uczestników spotkania została zwrócona na aktualność oraz teoretyczną i praktyczną wagę poruszanych w czasie dyskusji, a uprzednio w prezentacjach, materii nauczania i edukacji prawnej.

Podsumowując: ,,Działo się!”. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Członkom Pomorskiej Izby Adwokackiej zaangażowanym w organizację tego projektu.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Adw. Małgorzata Głódkowska
Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA  Komisja Edukacji Prawnej 2021  Adwokat przydaje się w życiu