Składki

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku zawiadamia iż zw związku z treścią Uchwały nr 05/06/2023 oraz 06/06/2023 Zgromadzenia Pomorskiej Izby Adwokackiej, z dniem 01.07.2023 r. zmianie ulega wysokość naliczenia składki izbowej w zakresie części na rzecz Izby - z dotychczasowej kwoty 150 zł na 187 zł miesięcznie (wysokość składki z tytułu ubezpieczenia OC na rok 2023 nie uległa zmianie).

Składka roczna na potrzeby Izby należną od Adwokatów w 2023 roku ustala się w kwocie 2.022,00 zł (dwa tysiące dwadzieścia dwa złote), płatną w 12 miesięcznych ratach w następujący sposób:
1. raty od 1 do 6 po 150,00 zł miesięcznie;
2. raty od 7 do 12 po 187,00 zł miesięcznie.

Składka roczna na potrzeby Izby należną od Adwokatów w 2024 roku ustala się w kwocie 2.244,00 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote), płatną w 12 miesięcznych ratach w następujący sposób tj. po 187,00 zł miesięcznie.

Przypominamy, iż dla adwokatów wykonujących zawód składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC pozostanie nadal wymagalna, a w związku ze zmianą Ubezpieczyciela, wysokość składek w przypadku poszczególnych wariantów ubezpieczenia OC z początkiem 2018 roku uległa zmianie.

Informacje nt. poszczególnych wariantów ubezpieczenia znajdą Państwo w zakładce Ubezpieczenie OC: http://www.adwokatura.gdansk.pl/97/adwokat/ubezpieczenie_oc

Zgodnie z treścią ww. uchwał adwokaci i aplikanci adwokaccy, od początku roku, w którym ukończą 65 rok życia, opłacają składkę roczną (na potrzeby Izby) w wysokości 50%.

Od składki na potrzeby Izby zwolnieni są:
1. adwokaci wykonujący zawód, od początku roku w którym ukończą 80 lat;
2. adwokaci emeryci lub renciści niewykonujący zawodu adwokata. Ulga wskazana w punkcie niniejszym obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu zawiadomienia ORA i dotyczy części składki płatnej po upływie tego terminu;
3. kobiety będące adwokatami lub aplikantami z tytułu urodzenia dziecka przez okres 1-ego roku, poczynając od miesiąca następującego po dacie wpływu udokumentowanego wniosku złożonego w terminie 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka (z zachowaniem obowiązku uiszczania składki z tyt. OC).

Składkę roczną na potrzeby Izby należną od Aplikantów adwokackich w 2023 roku ustalono w kwocie 570 zł, płatną w następujący sposób:
1. raty od 1 do 6 po 40,00 zł miesięcznie;
2. raty od 7 do 12 po 55,00 zł miesięcznie.

Składkę roczną na potrzeby Izby należną od Aplikantów adwokackich w 2024 roku ustalono w kwocie 660 zł, płatną w 12 ratach po 55,00 zł miesięcznie.

Aplikanci adwokaccy wpisani na listę w trakcie roku zobowiązani są płacić raty składki rocznej w wysokości określonej wyżej, od miesiąca w którym wpis na listę aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej stał się ostateczny, do miesiąca w którym zostaną skreśleni z listy aplikantów adwokackich.

Miesięczna rata składki rocznej na potrzeby Izby oraz należność na obowiązkowe ubezpieczenie OC płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

Poniżej podajemy numer konta bankowego na które należy wpłacać składki izbowe wraz z ubezpieczeniem OC (w tytule płatności należy podać: imię i nazwisko, składka izbowa):

 

Pomorska Izba Adwokacka

ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk

 

ADWOKACI:

nr konta: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767

 

APLIKANCI (UWAGA! inny rachunek niż do wpłaty opłaty należne za aplikację). :

nr konta: 31 1020 1811 0000 0102 0316 1098

 

 

Informacja o składkach:

numer telefonu    58 301 61 21
adres email    administracja@adwokatura.gdansk.pl