Obowiązek doskonalenia zawodowego

Sprawozdanie z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego za rok 2022

Więcej informacji:
LINK

Informacje ogólne

Najwyższe kwalifikacje zawodowe adwokata, obok kwalifikacji etycznych, stanowią warunek, a jednocześnie gwarancję realizacji jego społecznej roli w Rzeczypospolitej Polskiej i w zjednoczonej Europie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego adwokata. Realizacja tego prawa i obowiązku następuje poprzez samokształcenie oraz udział adwokatów w różnych formach szkolenia, w tym zwłaszcza organizowanych przez samorząd adwokacki.

Zasady podnoszenia kwalifikacji przez adwokatów określa uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” (tekst jednolity - obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 grudnia 2015 r. - dalej Uchwała). Pełny tekst uchwały dostępny jest tutaj.

Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez samorząd adwokacki lub w innych formach przewidzianych w Uchwale.

Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, z wyjątkiem osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Aplikanci adwokaccy mają prawo uczestniczyć w szkoleniu zawodowym adwokatów na zasadach określonych Uchwałą.

Formy realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Adwokat może spełniać obowiązek doskonalenia zawodowego w następujących formach:

  • poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatury;
  • poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach organizowanych przez inne instytucje, niż samorząd zawodowy adwokatury;
  • poprzez samokształcenie, które wyraża się bądź w przygotowaniu i publikacji opracowania o charakterze naukowym oraz publicystyczno-prawnym, bądź w przygotowaniu i przeprowadzeniu wystąpienia w ramach form szkolenia, o których mowa w punktach 1 lub 2.
  • poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych dla aplikantów adwokackich w ramach szkolenia organizowanego przez samorząd zawodowy adwokatury oraz zajęć w zakresie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach akcji społecznych prowadzonych przez samorząd zawodowy adwokatury.

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia również stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli dotyczy zagadnień prawnych lub innych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. Za wystąpienie w rozumieniu Uchwały rozumie się w szczególności wykład, udział w dyskusji panelowej, przeprowadzenie ćwiczeń lub zajęć praktycznych.

Zasady organizacji szkoleń i innych form realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Okręgowa rada adwokacka organizuje szkolenia zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie. Obowiązek ten okręgowa rada adwokacka może zrealizować, organizując szkolenia we własnym zakresie lub zlecić ich przeprowadzenie uniwersytetom lub innym wyspecjalizowanym instytucjom.

Okręgowa rada adwokacka składa Naczelnej Radzie Adwokackiej roczne sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia zawodowego w terminie do 31 stycznia następnego roku. Sprawozdanie powinno obejmować informację na temat zorganizowanych zajęć szkoleniowych, w szczególności osób prowadzących zajęcia, tematów zajęć oraz liczby adwokatów w nich uczestniczących.

Naczelna Rada Adwokacka może samodzielnie lub z innymi podmiotami organizować szkolenia, a także może podejmować inne działania służące realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Bieżącą realizacją zadań w zakresie organizacji szkoleń zajmuje się Komisja Doskonalenia Zawodowego Pomorskiej Izby Adwokackiej. Szersze informacje na temat Komisji dostępne są tutaj.

Zasady rozliczania adwokatów z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

W celu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokat powinien uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych, rozliczanych na zasadach określonych poniżej.

Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych:

Forma doskonalenia zawodowego

Liczba punktów

Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach, nie mniej niż jedna godzina, za każdą pełną godzinę.

1 punkt

Przygotowanie i opublikowanie opracowania o objętości do 20 stron.

6 punktów

Przygotowanie i opublikowanie opracowania o objętości powyżej 20 stron.

12 punktów

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą pełną godzinę.

2 punkty

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób nie mających wykształcenia prawniczego, za każdą pełną godzinę.

1 punkt

WAŻNE:

Adwokaci objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego mają obowiązek, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. W zakresie, w jakim obowiązek doskonalenia został zrealizowany w inny sposób, niż poprzez uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez okręgową radę adwokacką lub przeprowadzenie wystąpienia w ramach takiego szkolenia, do sprawozdania należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, zawierające dane pozwalające na ustalenie, że dana forma doskonalenia zawodowego spełnia wymogi określone w Uchwale.

Okręgowa rada adwokacka zobowiązana jest czuwać nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby, a w przypadku stwierdzenia umyślnego naruszenia tego obowiązku podejmować przewidziane prawem działania dyscyplinujące, w tym także wszczynać postępowanie dyscyplinarne.

Okręgowa rada adwokacka w terminie do 30 czerwca każdego roku przesyła do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informację o podjętych działaniach dyscyplinujących, a dotyczących stwierdzonych uchybień w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków izby w poprzednim roku kalendarzowym.