Pomorska Izba Adwokacka

Komisja Edukacji Prawnej

KOMISJA EDUKACJI PRAWNEJ


CEL DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Podstawową formą działalności komisji są realizowane przez jej członków akcje i programy edukacyjne, których zasadniczym celem jest promocja wiedzy prawnej i sukcesywne podnoszenie poziomu świadomości prawnej wśród różnych grup społecznych – nie tylko dzieci i młodzieży, ale też pokolenia obecnie aktywnego zawodowo oraz seniorów.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

Przewodnicząca: adw. Małgorzata Głódkowska

Koordynacją poszczególnych obszarów działalności Komisji zajmują się funkcjonujące w jej ramach Sekcje, a mianowicie:

           

     I.            Sekcja ds. edukacji dzieci i młodzieży

Przewodniczący: adw. dr Łukasz Kodłubański

Podejmowane inicjatywy mają za zadanie upowszechnienie szeroko pojętej edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży, jak również służyć wzmocnieniu roli Adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej społeczeństwa, w tym właśnie poprzez zaangażowanie w proces kształcenia oraz współpracę z powszechnym systemem edukacji.

Działalność Sekcji koncentruje się na organizowaniu różnego rodzaju form edukacji dzieci i młodzieży (spotkań, lekcji tematycznych, symulacji rozpraw, inscenizacji znanych procesów sądowych, pokazów filmów o tematyce prawniczej), podczas których edukacja prawnicza połączona jest z zapoznawaniem uczniów z zawodem adwokata oraz wyjaśnieniem jego roli w wymiarze sprawiedliwości. Wszystko odbywa się w przystępnej formie dostosowanej do wieku i stopnia rozwoju słuchaczy, w tym również poprzez zabawę  i rozrywkę.

Sztandarowym projektem Sekcji jest funkcjonujący od 2014 roku program edukacyjny pod nazwą ,,Adwokat przydaje się w życiu”. Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – zarówno liceów ogólnokształcących, jak i szkół zawodowych, dla dorosłych oraz szkół specjalnych. W okresie funkcjonowania programu udział w nim wzięło kilkadziesiąt szkół z terenu województwa pomorskiego, z czego zdecydowaną większość stanowiły placówki zlokalizowane na terenie Trójmiasta i okolic. Projekt ten zyskał bardzo pozytywny oddźwięk na terenie całego kraju czego dowodami są m.in. liczne patronaty, rekomendacja Naczelnej Rady Adwokackiej i jego sukcesywna implementacja w kolejnych izbach adwokackich.

 

Informacje o podejmowanych w ramach programu inicjatywach na bieżąco udostępniane są na stronie fb programu:

https://www.facebook.com/adwokatprzydajesiewzyciu

 

             II.             Sekcja ds. akcji edukacyjnych

Przewodnicząca: adw. Dominika Merchel – Hinc

Adresatami organizowanych w ramach Sekcji przedsięwzięć – m.in. szkoleń, zajęć i programów edukacyjnych - są przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych, którzy pozostają jednocześnie uczestnikami szeroko pojętego obrotu gospodarczego i prawnego. Tematyka wykładów każdorazowo dostosowana jest do potrzeb danej społeczności. Obejmuje dziedziny prawa, które bezpośrednio dotykają praw i obowiązków jej członków.

Podejmowana działalność ma na celu m.in. kształtowanie w świadomości przedsiębiorców i innych uczestników obrotu, potrzeby korzystania w określonych sytuacjach z pomocy adwokata, w tym w szczególności budowanie nawyku prewencyjnego korzystania z jego usług.  Jednocześnie może korzystnie wpłynąć na poprawę wizerunku adwokata w przestrzeni społecznej jako podmiotu skutecznie i profesjonalnie doradzającego przedsiębiorcy w jego bieżącej działalności

 

Jedną z form aktywności Sekcji stanowi cyklicznie wydawany Biuletyn, na łamach którego – będący jego adresatami – pomorscy przedsiębiorcy są informowani o wchodzących w życie zmianach w prawie, wdrożonych lub planowanych pracach legislacyjnych, jak też najnowszym orzecznictwie dotykającym problematyki istotnej z punktu prowadzenia własnego biznesu. Szczególnym zainteresowaniem wśród jego odbiorców cieszą się takie dziedziny prawa jak: prawo nowych technologii, prawo inwestycyjne i nieruchomości, prawo podatkowe, prawo spółek handlowych, swoboda działalności gospodarczej oraz sądownictwo arbitrażowe.

 

          III.            Sekcja ds. działalności naukowej

Przewodnicząca: adw. dr Dominika Wetoszka

Zasadniczym celem podejmowanej w ramach Sekcji aktywności jest zacieśnienie współpracy środowiska adwokackiego ze światem nauki oraz innymi zawodami prawniczymi.

Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć są organizowane co roku Konferencje Naukowe, które mają na celu pogłębianie znajomości prawa, tak wśród samych prawników, jak i innych osób zainteresowanych tematem konkretnych wykładów. Koordynatorem tego projektu – z ramienia Komisji Edukacji Prawnej

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku – jest adw. dr Dominika Wetoszka. Do 2020 r. włącznie zorganizowanych zostało już pięć takich konferencji, tym samym projekt ten na stałe wpisał się w kalendarz izbowych wydarzeń. 

Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w działania Komisji, jak również podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu z wyżej wymienionymi osobami lub poprzez e-mail: edukacja@adwokatura.gdansk.pl.

 

 

 

 

Kalendarz

<

wrzesień 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły