Komisja Edukacji Prawnej

CEL DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Podstawową formą działalności komisji są realizowane przez jej członków akcje i programy edukacyjne, których zasadniczym celem jest promocja wiedzy prawnej i sukcesywne podnoszenie poziomu świadomości prawnej wśród różnych grup społecznych – nie tylko dzieci i młodzieży, ale też pokolenia obecnie aktywnego zawodowo oraz seniorów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

Przewodnicząca: adw. Małgorzata Głódkowska
Członkowie:
Dominika Merchel - Hinc
adw. Anna Bober-Kotarbińska
adw. Agnieszka Bzoma-Żebrowska
apl. adw. Robert Czarnota
adw. Ewa Czerlonek
adw. Alicja Dżuryk
adw. Agnieszka Kapała - Sokalska
adw. Ila Knapczyk
adw. dr Łukasz Kodłubański
adw. Aleksandra Lubowska
adw. Dominik Maniszewski
adw. Karolina Nalepka
adw. Jan Suchanek
apl. adw. Magdalena Szutenberg

Koordynacją poszczególnych obszarów działalności Komisji zajmują się funkcjonujące w jej ramach Sekcje, a mianowicie:

Sekcja ds. edukacji dzieci i młodzieży

Przewodniczący: adw. dr Łukasz Kodłubański

Podejmowane inicjatywy mają za zadanie upowszechnienie szeroko pojętej edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży, jak również służyć wzmocnieniu roli Adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej społeczeństwa, w tym właśnie poprzez zaangażowanie w proces kształcenia oraz współpracę z powszechnym systemem edukacji.

Działalność Sekcji koncentruje się na organizowaniu różnego rodzaju form edukacji dzieci i młodzieży (spotkań, lekcji tematycznych, symulacji rozpraw, inscenizacji znanych procesów sądowych, pokazów filmów o tematyce prawniczej), podczas których edukacja prawnicza połączona jest z zapoznawaniem uczniów z zawodem adwokata oraz wyjaśnieniem jego roli w wymiarze sprawiedliwości. Wszystko odbywa się w przystępnej formie dostosowanej do wieku i stopnia rozwoju słuchaczy, w tym również poprzez zabawę  i rozrywkę.

Sztandarowym projektem Sekcji jest funkcjonujący od 2014 roku program edukacyjny pod nazwą ,,Adwokat przydaje się w życiu”. Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – zarówno liceów ogólnokształcących, jak i szkół zawodowych, dla dorosłych oraz szkół specjalnych. W okresie funkcjonowania programu udział w nim wzięło kilkadziesiąt szkół z terenu województwa pomorskiego, z czego zdecydowaną większość stanowiły placówki zlokalizowane na terenie Trójmiasta i okolic. Projekt ten zyskał bardzo pozytywny oddźwięk na terenie całego kraju czego dowodami są m.in. liczne patronaty, rekomendacja Naczelnej Rady Adwokackiej i jego sukcesywna implementacja w kolejnych izbach adwokackich.

Informacje o podejmowanych w ramach programu inicjatywach na bieżąco udostępniane są na stronie fb programu:
https://www.facebook.com/adwokatprzydajesiewzyciu

Sekcja ds. akcji edukacyjnych

Przewodnicząca: adw. Dominika Merchel – Hinc

Adresatami organizowanych w ramach Sekcji przedsięwzięć – m.in. szkoleń, zajęć i programów edukacyjnych - są przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych, którzy pozostają jednocześnie uczestnikami szeroko pojętego obrotu gospodarczego i prawnego. Tematyka wykładów każdorazowo dostosowana jest do potrzeb danej społeczności. Obejmuje dziedziny prawa, które bezpośrednio dotykają praw i obowiązków jej członków.

Podejmowana działalność ma na celu m.in. kształtowanie w świadomości przedsiębiorców i innych uczestników obrotu, potrzeby korzystania w określonych sytuacjach z pomocy adwokata, w tym w szczególności budowanie nawyku prewencyjnego korzystania z jego usług.  Jednocześnie może korzystnie wpłynąć na poprawę wizerunku adwokata w przestrzeni społecznej jako podmiotu skutecznie i profesjonalnie doradzającego przedsiębiorcy w jego bieżącej działalności.

W 2024 roku wystartowaliśmuy z nowym programem edukacyjnym ,,Zapytaj Adwokata", którego przestrzeń edukacyjną z założenia stanowić będą media społecznościowe (Facebook, Instagram, TikTok) oraz inne platformy edukacyjne i komunikacyjne, które - wobec postępującej informatyzacji kolejnych dziedzin życia - coraz częściej są wykorzystywane do tworzenia tzw. miejsc ,,edukacji nieformalnej" - często bardziej skutecznej od tradycyjnych metod. Zasadniczymi celami programu są:
1. promocja wiedzy prawnej wśród różnych grup społecznych i zawodowych m. in. młodzieży, pokolenia obecnie aktywnego zawodowo i seniorów;
2. sukcesywne podnoszenie poziomu świadomości i kultury prawnej społeczeństwa;
3. kształtowanie wśród uczestników obrotu prawnego nawyku prewencyjnego korzystania z usług adwokata, w tym umiejętności rozpoznawania sytuacji, w których pomoc profesjonalisty jest konieczna.

Inicjatywa ta jest doskonałym uzupełnieniem - realizowanych dotychczas - tradycyjnych metod nauczania o
prawie i naszym zawodzie oraz jego roli w wymiarze sprawiedliwości.

Sekcja ds. działalności naukowej

Przewodnicząca: adw. Anna Bober-Kotarbińska

Zasadniczym celem podejmowanej w ramach Sekcji aktywności jest zacieśnienie współpracy środowiska adwokackiego ze światem nauki oraz innymi zawodami prawniczymi.

Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć są organizowane co roku Konferencje Naukowe, które mają na celu pogłębianie znajomości prawa, tak wśród samych prawników, jak i innych osób zainteresowanych tematem konkretnych wykładów. Koordynatorem tego projektu – z ramienia Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku – jest adw.Anna Bober-Kotarbińska. Do 2022 r. włącznie zorganizowanych zostało już siedem takich konferencji, tym samym projekt ten na stałe wpisał się w kalendarz izbowych wydarzeń. 

Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w działania Komisji, jak również podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu z wyżej wymienionymi osobami lub poprzez e-mail: m.glodkowska@gmail.com. 

Zapraszamy do współpracy!

adw. Małgorzata Głódkowska
Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku