Egzamin wstępny

 1. Podstawa prawna
 2. Wymagane dokumenty
 3. Braki formalne
 4. Podstawowe informacje o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką
 5. Wpis na listę aplikantów

 

 

 

1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo o adwokaturze nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny na aplikację adwokacją organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i odbywa się raz do roku we wrześniu. Dokładny termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości podaje do wiadomości w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wymagane dokumenty

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego oraz złożenie dokumentów do właściwej miejscowo Rady Adwokackiej tzn. rady, w której kandydat ma zamiar odbywania aplikacji adwokackiej. Osoby przystępujące do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku będą odbywały aplikację adwokacką przy ORA w Gdańsku. Kandydat nie może przenieść się do innej izby adwokackiej bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku dokonuje rejestracji on-line kandydatów na egzamin wstępny. Przed złożeniem dokumentów wszyscy kandydaci muszą dokonać rejestracji na stronie internetowej

 

 

UWAGA! Osoby, które podchodziły do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji!

 

Dokumenty można przesyłać pocztą we wskazanym terminie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Szkoleniowe PIA

ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15

80-280 Gdańsk

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
 • oryginał lub poświadczony przez bank odpis dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym.

Przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką  wiąże się z opłatą, której wysokość jest corocznie ustalana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w ……….. roku"UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, iż  kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej.
 • życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 • kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
 • 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami) CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)

3. Braki formalne dokumentów

W przypadku stwierdzenia przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku zaistnienia braków formalnych wymaganych dokumentów, komisja  wzywa kandydata pisemnie do uzupełnienia braków na adres wskazany we wniosku. Wszystkie dokumenty wysyłane przez ORA w Gdańsku wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Z tego względu należy podać adres, pod którym kandydat przebywa i możliwe będzie skuteczne doręczenie mu przesyłki pocztowej.

Po dostarczeniu przez kandydata kompletu dokumentów, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku przesyła na adres pobytu kandydata Zawiadomienie o zakwalifikowaniu się do egzaminu. Zawiadomienie to zawiera informację dotyczącą egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką tj. czas i miejsce, w którym będzie odbywał się egzamin wstępny na aplikację adwokacką.

4. Podstawowe informacje o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Pytania opracowywane są w oparciu o wykaz tytułów aktów prawnych, ogłaszany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

Test składa się ze 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi – A, B lub C, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Istotne jest, że jedynie odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi stanowią wyłączną podstawę do ustalenia wyniku egzaminu. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Podczas trwania egzaminu wstępnego kandydaci nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Osoba, która korzystała z takiej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami jest wykluczana z egzaminu wstępnego. Wykluczenie ma formę postanowienia, które nie podlega zażaleniu i stanowi podstawę do wydania przez komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu wstępnego.

Nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym.

Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza wyniki egzaminu wstępnego.

Sposób publikacji wyników egzaminu wstępnego podaje do wiadomości przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. Najczęściej wyniki egzaminu adwokackiego publikowane są na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W ogłoszeniu podaje się do wiadomości jedynie kod kandydata oraz liczbę uzyskanych przez niego punktów lub podaje się kody wyłącznie tych osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Odpis uchwały dotyczącej wyniku egzaminu doręcza się wszystkich zdającym zarówno tym, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, jak i tym, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminu.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości rozstrzyga odwołanie w drodze decyzji administracyjnej.

5. Wpis na listę aplikantów adwokackich

Pozytywny wynik z egzaminu nie oznacza automatycznego wpisu na listę aplikantów adwokackich.

Po doręczeniu odpisu uchwały komisji kwalifikacyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, kandydat, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu może złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich w przeciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wstępnego mają obowiązek złożenia następujących dokumentów:

 1. wniosek o wpis na listę aplikantów ,

 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego 
  ( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web )

 3. oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

 4. oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

 5. oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim lub kserokopii dyplomu,

 6. wniosku o wydanie legitymacji aplikanckiej (z przyklejonym zdjęciem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 91,02 zł 
  tytuł opłaty : (Imię i nazwisko) – opłata za legitymację aplikancką
  Na konto Pomorskiej Izby Adwokackiej 
  nr: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zamianę np. Skrócony odpis aktu małżeństwa oraz decyzji o zmianie nazwiska.

Wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego wiąże się z opłatą.