Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych izby adwokackiej oraz świadczenia pomocy prawnej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830, Gdańsk, NIP: 5831006350.

Jak można skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu iod@adwokatura.gda.pl oraz formularzy lub adresów wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej administratora danych.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją przepisów ustawy prawo o adwokaturze (ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz. U. 1982 Nr 16 poz. 124 z późn. zm.), m.in. w związku z:

 • Udzielaniem pomocy prawnej, współdziałaniem w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa;

 • Realizacją umowy o udzielenie pomocy prawnej w związku z art. 6 ustawy prawo o adwokaturze oraz art. 5 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • Naborem na aplikację adwokacką i kształceniem aplikantów adwokackich – w związku z

 • Wydawaniem orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych członków izby w związku z art. 50 ustawy prawo o adwokaturze;

 • Współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w związku przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz. 294);

 • Prowadzeniem i udostępnianiem listy adwokatów i aplikantów adwokackiej w związku z art. 49 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze;

 • Prowadzeniem list prawników zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, zgodnie z art. 51a ustawy prawo o adwokaturze;
 • Podejmowaniem czynności przez komisję rewizyjną, zgodnie z art. 52 ustawy prawo o adwokaturze;

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Czas przetwarzania danych osobowych wynika z art. 16c ustawy prawo o adwokaturze i upływ czasu zobowiązuje do usunięcia danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Warunek usunięcia danych osobowych

5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad adwokaturą.

10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone

 1. w toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich postępowań:

 • administracyjnych,

 • w zakresie skarg i wniosków,

 • innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne organów samorządu adwokackiego dotyczących adwokatów, aplikantów adwokackich lub osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub listę aplikantów adwokackich, a także osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu adwokackiego,

b) w ramach nadzoru nad postępowaniami, o których mowa w lit. a,

c) przez adwokatów w ramach wykonywania zawodu;

15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone

W przypadku danych osobowych przetwarzanych wtoku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich oraz podczas wykonywania kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach adwokatów i aplikantów adwokackich.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mogą być, m.in.:

 • Naczelna Rada Adwokacka – w związku z realizacją art. 43 ust. 3 ustawy prawo o adwokaturze;

 • Podmioty realizujące zadania związane z utrzymaniem usług informatycznych, tj. strony internetowej, Systemu Obsługi Aplikanta oraz wewnętrznych systemów informatycznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania izby adwokackiej.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych?

Na podstawie art. 15, 18, 19, 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do żądania od administratora danych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawa do przenoszenia danych.

Uprawnienia z art. 15, 18, 19, 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mogą być ograniczone z uwagi na obowiązek zachowania przez adwokata tajemnicy z art. 6 ustawy prawo o adwokaturze.

Administrator danych nie stosuje działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jakie uprawnienia przysługują w związku z przepisami o ochronie danych osobowych?

Możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.