Pomorska Izba Adwokacka

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

§ 1.

 Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Pomorskiej Izby Adwokackiej (zwanego dalej „monitoringiem"), reguły rejestracji

i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

 Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

 Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Pomorskiej Izby Adwokackiej.

 Administratorem systemu monitoringu jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku.

§ 2.

Celem instalacji monitoringu jest:

 zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,

 ochrona mienia Pomorskiej Izby Adwokackiej,

 zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pomorską Izbę Adwokacką na szkodę.

§ 3.

 System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer

i rejestratory (rejestrator).

 Kamery monitoringu znajdują się w budynk u Pomorskiej Izby Adwokackiej.

 Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są:

 a/ Dziekan,

 b/ Wicedziekan

 c/ Sekretarz

d/ Skarbnik

e/ Kierownik Biura ORA

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

 Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@adwokatura.gdansk.pl

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej, ochrony mienia pracodawcy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód

w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art.

108a Prawo oświatowe oraz art. 222

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kalendarz

<

lipiec 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
28 29 30 1

zamknij

Wydarzenia 01.07.2021

2 3 4
5 6 7 8 9 10

zamknij

Wydarzenia 10.07.2021

11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły