Przykładowe klauzule arbitrażowe

WZÓR 1

Klauzula arbitrażowa w umowie

Wszelkie spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem, ważnością, wykonywaniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku na podstawie Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

WZÓR 2

Klauzula arbitrażowa w umowie Spółki

Wszelkie spory wynikające ze stosunku niniejszej Spółki, w tym dotyczące niniejszej umowy i z niej wynikające, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku na podstawie Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

WZÓR 3

Klauzula arbitrażowa w umowie - wyznaczenie arbitra

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku na podstawie Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. Jednocześnie Strony powołują następujących Superarbitrów do prowadzenia sporu, z zastrzeżeniem spełnienia przez nich warunków wynikających z Regulaminu Sądu:
1. ..............................
2. ..............................

WZÓR 4

Klauzula arbitrażowa - rozstrzygnięcie wg zasad słuszności

Strony poddają wszelkie spory pomiędzy nimi wynikające z niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku na podstawie Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, w oparciu również o zasady słuszności.
-WZÓR 5-
Umowa - zapis na sąd polubowny dotycząca sporu powstałego przed jej zawarciem
zawarta w ....................................... dnia ............................................pomiędzy:
................................................................
a
................................................................
należy dokładnie opisać strony, zgodnie z regułami wynikającymi z obowiązujących przepisów (co najmniej imię i nazwisko/ pełna nazwa Strony, jej adres/ siedziba, numer PESEL/NIP/KRS oraz osoby reprezentujące Strony)

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że powstał pomiędzy nimi następujący spór:
................................................................
należy opisać przedmiot sporu oraz stosunek prawny z którego powstał spór (np. umowa)

§ 2

Strony poddają powstały pomiędzy nimi spór, opisany w § 1 pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, według regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie zawarcia niniejszej umowy, który jest Stronom znany i który Strony akceptują.

§ 3

Dodatkowe ustalenia
................................................................
(np. Arbitrzy, rozstrzyganie sporu w oparciu o zasady słuszności itp.)

§ 4

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden dla Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.
................................................................
Podpis/y Podpis/y

 

WZÓR 5


Umowa - zapis na sąd polubowny dotycząca sporu powstałego przed jej zawarciem
zawarta w ....................................... dnia ............................................pomiędzy:

a

należy dokładnie opisać strony, zgodnie z regułami wynikającymi z obowiązujących przepisów (co najmniej imię i nazwisko/ pełna nazwa Strony, jej adres/ siedziba, numer PESEL/NIP/KRS oraz osoby reprezentujące Strony)


§ 1
Strony zgodnie oświadczają, że powstał pomiędzy nimi następujący spór:

należy opisać przedmiot sporu oraz stosunek prawny z którego powstał spór (np. umowa)
§ 2
Strony poddają powstały pomiędzy nimi spór, opisany w § 1 pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, według regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie zawarcia niniejszej umowy, który jest Stronom znany i który Strony akceptują.
§ 3
Dodatkowe ustalenia

(np. Arbitrzy, rozstrzyganie sporu w oparciu o zasady słuszności itp.)
§ 4
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden dla Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

Podpis/y Podpis/y

 

WZÓR 6

Umowa - zapis na sąd polubowny dotycząca sporu mogącego powstać w przyszłości - z umowy

zawarta w ....................................... dnia ............................................pomiędzy:
................................................................
a
................................................................
należy dokładnie opisać strony, zgodnie z regułami wynikającymi z obowiązujących przepisów (co najmniej imię i nazwisko/ pełna nazwa Strony, jej adres/ siedziba, numer PESEL/NIP/KRS oraz osoby reprezentujące Strony)

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że łączy je następująca umowa/y:
................................................................
należy dokładnie opisać umowę/ umowy, z której/ych mogą powstać spory

§ 2

Strony postanawiają poddać wszelkie spory, mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem, ważnością, wykonywaniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy/umów opisanej/ych w § 1 powyżej pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, według Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie zawarcia niniejszej umowy, który jest Stronom znany i który Strony akceptują.

§ 3

Dodatkowe ustalenia
................................................................
(np. Arbitrzy, rozstrzyganie sporu w oparciu o zasady słuszności itp.)

§ 4

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden dla Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.
................................................................
Podpis/y Podpis/y