Egzamin adwokacki

1.      Podstawa prawna

 Zgodnie z art. 77b ustawy Prawo o adwokaturze do egzaminu adwokackiego może przystąpić:

1)     osoba, która odbyła aplikację adwokacką i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu

2)     bez odbycia aplikacji adwokackiej:

a)  Doktorzy nauk prawnych

b) osoby, które przec okres co najmnie 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyżsym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego;

c) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

d)osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

e)osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;
f) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy;

g) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
h) osoby, które w terminie w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów
i) osoby, o których mowa w art. 73 ust. 2 

Osoby, które przystępują do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 65 pkt 1- 3 tj.:

1)być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
2) korzystać w pełni z praw publicznych oraz mieć pełną zdolnosć do czynności prawnych;
3) ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane z Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ogłoszenie o terminie egzaminu adwokackiego

Minister Sprawidliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, ogłoszenie o egzaminie adwokackim, w którym podaje w szczególności:

1)     termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego;
2)     właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby;
3)     termin przeprowadzenia każdej z części egzaminu adwokackiego;
4)     wysokość opłaty za egzamin adwokacki

3.  Miejsce składania wniosków

Aplikanci adwokaccy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji egzaminacyjnej. Okręgowe rady adwokackie, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji adwokackiej, przekazują właściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację adwokacką.

 

Komisja Egzaminacyjna
do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego
z siedzibą w Gdańsku

adres korespondencyjny:

Centrum Szkoleniowe PIA w Gdańsku,
ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15 ,
80-280 Gdańsk

 

4. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego?

Aplikanci adwokaccy:

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji dołączają do wniosku odpowiednio:

1) kwestionariusz osobowy;

2) życiorys;

3) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

4)kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków;

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

7a) dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

8) dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego;

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

10) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki;

12) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

13) informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań;

14) Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego.

5. Termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego.

Aplikanci adwokaccy - składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego.
Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji - składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego.

6. Na czym polega egzamin adwokacki?

Egzamin adwokacki polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu adwokackiego, zwanej dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu adwokata 

Egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych:

1)  rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu;

2) rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu;

3) rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu;r

4) ozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu;

5)rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

7. W jaki sposób oceniany jest egzamin adwokacki?

Egzaminatorzy dokonują oceny każdej z części egzaminu adwokackiego z zastosowaniem następującej skali ocen:

1)     Oceny pozytywne:

a)     celująca (6)
b)     bardzo dobra (5)
c)      dobra (4)
d)     dostateczna (3)

2)     Ocena negatywna:

a)     Niedostateczna (2)

Oceny rozwiązania każdego z zadań z części od pierwszej do czwartej egzaminu adwokackiego dokonują niezależnie od siebie dwaj egzaminatorzy z dziedzin prawa, których dotyczy praca pisemna, jeden spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi spośród wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

Co biorą pod uwagę egzaminatorzy?

 • zachowanie wymogów formalnych;
 • zastosowanie właściwych przepisów prawa;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • Poprawność zaproponwanego przez zdającego sposobu roztrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje;

Oceny rozwiązania zadania z części piątej egzaminu adwokackiego dokonują niezależnie od siebie dwaj egzaminatorzy wyznaczeni przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeden spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi spośród wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

Co biorą pod uwagę egzaminatorzy? 

 • zachowanie wymogów formalnych;
 • zastosowanie właściwych przepisów prawa;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu publicznego.

 Każdy z egzaminatorów sprawdzających pracę pisemną wystawia ocenę cząstkową i sporządza pisemne uzasadnienie wystawionej oceny cząstkowej i przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, który załącza wszystkie uzasadnienia ocen cząstkowych dotyczące prac zdającego do protokołu z przebiegu egzaminu adwokackiego.

Ostateczną ocenę z pracy pisemnej dotyczącej danego zadania z części egzaminu adwokackiego stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego z egzaminatorów, przy czym:

1) oceny pozytywne to:

a) celująca - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00,
b) bardzo dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5,00 lub 5,50,
c) dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4,50,
d) dostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50;

2) ocena negatywna - niedostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50.

W przypadku gdy przynajmniej dwie oceny cząstkowe z prac pisemnych zdającego dotyczących zadań z różnych części egzaminu adwokackiego są negatywne, a średnia arytmetyczna, o której mowa w ust. 4, wskazuje na pozytywną ostateczną ocenę tych prac, komisja egzaminacyjna:

1)  odstępuje od wystawienia ostatecznych ocen z tych prac oraz
2) przekazuje komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, o której mowa w art. 78h, prace pisemne zdającego oraz ich oceny cząstkowe, wraz z uzasadnieniami, w celu ustalenia ostatecznych ocen tych prac. Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości stosuje odpowiednio przepisy art. 78f ust. 1 i 2 oraz art. 78h ust. 11.

8. Przebieg egzaminu adwokackiego 

Podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
W trakcie egzaminu adwokackiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

9. Wynik egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu adwokackiego otrzymał ocenę pozytywną. Negatywny wynik egzaminu adwokackiego otrzymuje zdający, który otrzyma ocenę negatywną choć z jednej części egzaminu adwokackiego.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, zdający może przystępować do kolejnych egzaminów adwokackich, z tym że egzamin ten zdaje w całości.

Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu adwokackiego większością głosów w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna doręcza zdającemu uchwałę o wyniku egzaminu adwokackiego, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz dołącza do akt osobowych zdającego.

Minister Sprawiedliwości publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego oraz imiona ich rodziców. 

9. Odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego

Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komisję egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „komisją odwoławczą”, w składzie 9 członków. Minister Sprawiedliwości może powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu adwokackiego. Do zadań komisji odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.

Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji odwoławczej. Od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego. Do postępowania przed komisją odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

10. Często zadawane pytania.

Jak należy rozumieć pojęcie “miejsce zamieszkania” użyte w art. 78a ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze?

 W art. 79a ust. 2 zdanie drugie ustawy - Prawo o adwokaturze jest mowa o miejscu zamieszkania. Pojęcie miejsca zamieszkania jest zdefiniowane w art. 25 kc, zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Decydujące znaczenie ma zatem zamiar stałego pobytu w danej miejscowości.

Przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427) nie regulują bezpośrednio miejsca zamieszkania, lecz dotyczą zagadnień administracyjno-prawnych związanych z obowiązkiem meldunkowym, czyli z zameldowaniem się w miejscu pobytu stałego lub czasowego albo wymeldowaniem się z miejsca pobytu stałego lub czasowego (art. 24 ust. 2 ww. ustawy).

Zameldowanie nie przesądza o miejscu zamieszkania, ale co do zasady powinno być zgodne z miejscem zamieszkania. Zameldowanie może więc być przydatne do wykazania, że konkretna osoba mieszka w danej miejscowości.

Z uwagi na treść art. 79a ust. 2 zd. 2 Prawa o adwokaturze przystępujący do egzaminu adwokackiego musi odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki inny sposób niż przez zameldowanie wykaże, że rzeczywiście ma miejsce zamieszkania w obszarze właściwości ORA w Gdańsku, a nie w obszarze właściwości np. ORA w Bydgoszczy, w której obecnie jest zameldowany, co jest jednocześnie urzędowym dowodem potwierdzającym jego miejsce zamieszkania (czyli stałego pobytu).

W poprzednich latach komisje egzaminacyjne stały na stanowisku, że decydujące jest miejsce zamieszkania, wynikające z zameldowania na pobyt stały, natomiast miejsce faktycznego pobytu może mieć znaczenie tylko dla określenia adresu do korespondencji. Każdorazowo kwestię tą będzie rozstrzygać przewodniczący komisji.

11. Wpis na listę adwokatów

Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym  egzaminem adwokackim.

Dokumenty należy złożyć w
Pokój 303, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk

W godzinach 9:00 – 14:30 

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - jednocześnie Departament wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.uov.pl/ep-web,
 6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych, -oryginał albo urzędowo poświadczoną kopię
 7. uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego oryginał albo urzędowo poświadczona kopia (w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu na mocy uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia, dodatkowo odpis odwołania oraz uchwały o uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu),
 8. 2 zdjęcia (kolorowa fotografia o wymiarach: 3,5cm x 4,5 cm)
 9. zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej,
 10. protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.
 11. Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 12. Oświadczenie czy wobec aplikanta adwokackiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne lub karne - również informacji o przedmiocie oraz stanic tego postępowania.

 

Jednocześnie w przypadku osób wpisanych na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku prosi o załączenie w/w dokumentów z wyłączeniem punktów 9,10,12.

 

REGULAMIN,REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z USŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ,W DOMENIE adwokatura.pl

Opinia NRA ws. zastępstwa procesowego po egzaminie adwokackim 

 

Kalendarz

<

lipiec 2024

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły