Patronaty

Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku obejmuje Patronatem Honorowym konferencje, wydarzenia naukowe, kulturalne, o charakterze niekomercyjnym, związane z rozwojem inicjatyw prawnych, społecznych, kulturalnych i innych, w szczególności wydarzeń związanych z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku adwokatury i środowiska prawniczego.

Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej nie obejmuje Patronatem Honorowym statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji, nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk
tel. 58 301 72 21,  fax: 58 305-10-79

Wniosek z  dopiskiem „Patronat Honorowy" można wysłać

 • pocztą na adres:
  Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
  ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk
 • pocztą elektroniczną na adres:
  sekretariat@adwokatura.gdansk.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • osoba prawna
 • osoba fizyczna
 • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. 

Uwagi:

 • organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o przyznanym Patronacie Honorowym w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z wydarzeniem
 • organizatorowi udostępnia się logo Pomorskiej Izby Adwokackiej, które może być wykorzystywane wyłącznie w związku z organizacją wydarzenia oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z wydarzeniem
 • w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem używania Patronatu Honorowego Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O podjętej decyzji organizator będzie poinformowany w formie pisemnej

OpłatyBez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed datą planowanego wydarzenia.
Z wnioskiem o objęcie przez Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku występuje organizator.
Organizator otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu Honorowego.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o objęcie przez Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej Patronatem Honorowym wydarzenia
 • załączniki (np. program wydarzenia, inni patroni).

Formularz wniosku znajduje się u dołu strony.

Informacja o udzieleniu przez Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku publikowana jest na stronie internetowej www.adwokatura.gdansk.pl.