Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Zgodnie z treścią § 17 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 czerwca 2020 roku) do zadań komisji szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego należy w szczególności:

a)      opiniowanie opracowanego przez kierownika szkolenia aplikantów projektu rocznego planu szkolenia aplikantów, programu szkolenia aplikantów adwokackich i rocznego planu szkolenia do zatwierdzenia ich przez radę,

b)     przedstawianie propozycji co do składu osobowego wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich, przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów,

c)      organizowanie okresowych narad wykładowców oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych,

d)     opiniowanie wniosków o nagrody dla aplikantów adwokackich oraz wniosków aplikanckich o przyznanie zasiłku lub zezwolenia na zajęcie uboczne,

e)      czuwanie wspólnie z kierownikiem szkolenia aplikantów nad dyscypliną aplikacji,

f)       opracowanie planu doskonalenia zawodowego adwokatów – przy wykorzystaniu wszelkich form pracy – do zatwierdzenia przez radę,

g)     inspirowanie i organizowanie prelekcji, seminariów, odczytów i konsultacji,

h)     gromadzenie pomocy naukowych służących doskonaleniu zawodowemu oraz inspirowanie ich wydawania i rozprowadzania.

 

Kontakt z Komisją:
 

Skład:

Adwokat Marcin Derlacz – Przewodniczący

Adwokat Agnieszka Cwalina – Kowalewska

Adwokat Joanna Gręndzińska

Adwokat Olga Tymczyna

Adwokat Miłosz Haber

Adwokat Jerzy Luranc – Kierownik Doskonalenia Zawodowego

Adwokat Janusz Masiak