Poznaj Naszą Radę

Podstawowym zadaniem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowanie i stosowania prawa.

Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego, gwarantowanego przez art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ustrój i organizację adwokatury reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.Nr 16 poz.124).

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na określonym przez Naczelną Radę Adwokacką terytorium Państwa, tworzą Izbę Adwokacką. Pomorska Izba Adwokacka obejmuje swoim zasięgiem:
- z Województwa Pomorskiego:

1) miasto Gdańsk, 2) miasto Sopot, 3) miasto Gdynia, 4) powiat gdański, 5) powiat kartuski, 6) powiat kościerski, 7) powiat kwidzyński, 8) powiat malborski, 9) powiat nowodworski, 10) powiat pucki, 11) powiat starogardzki, 12) powiat sztumski, 12) powiat tczewski, 13) powiat wejherowski.
- z Województwa Marmińsko-Mazurskiego:

1) miasto Elbląg, 2) powiat braniewski, 3) powiat elbląski, 4) z powiatu iławskiego gminy: Kisielice i Susz, 5) z powiatu lidzbarskiego: gmina Orneta.

Okręgowa Rada Adwokacka jest organem wykonawczym Izby. Składa się z dziekana, pięciu do piętnastu członków i z dwóch do czterech zastępców członków. Dziekan kieruje pracami Rady Adwokackiej i reprezentuje ją na zewnątrz. Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana. Decyzje Rady Adwokackiej zapadają w formie uchwał od których służy odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sąd Dyscyplinarny Izby składa się z prezesa, wiceprezesa oraz sześciu do dwudziestu trzech członków. Do zakresu działania sądu dyscyplinarnego należy wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych członków Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz trzech do pięciu członków. Do zadań Komisji należy kontrola finansowej działalności Rady Adwokackiej i jej organów.

Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest m.in.:

1) reprezentowanie adwokatury;
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata;
3) doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;
4) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
5) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.