III Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej – Prawo Sportowe

 

Dnia 9.11.2017 roku w gmachu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się III Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo Sportowe”. Konferencja, w której udział wzięło niemalże 300 uczestników i podczas której wykłady poprowadziło 21. prelegentów składała się z pięciu starannie wybranych paneli tematycznych. Została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka oraz Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Rejestracja uczestników ruszyła o godz. 9:00, a każdy z gości został przywitany drobnym upominkiem od sponsorów: wydawnictwa C.H. Beck oraz PZPN.

Konferencję, o godz. 11:00 otworzył Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku adw. Dariusz Strzelecki, który przywitał przybyłych prelegentów i uczestników.

Cześć merytoryczna przygotowana została w podziale na 5 paneli tematycznych:

Panel 1. „Działalność sportowa” (moderator - adw. Marcin Derlacz)

Panel 2. „Umowy w sporcie” (moderator – adw. dr Dominika Wetoszka)

Panel 3. „Odpowiedzialność w sporcie” (moderator – adw. Sylwia Grzybowska)

Panel 4. „Wizerunek w sporcie” (moderator – adw. Joanna Gręndzińska)

Panel 5. „Imprezy masowe” (moderator – adw. Bartosz Golejewski)

Pomiędzy kolejnymi panelami odbywały się krótkie, ok. 15-minutowe przerwy, a o godz. 14:00 wszyscy przybyli goście zaproszeni zostali na uroczysty obiad.

Wykład inaugurujący Konferencję wygłosił prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Szwarc, Wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, który w swoim wystąpieniu poruszył najważniejsze problemy prawne dopingu w sporcie.  W panelu pierwszym głos zabrało jeszcze trzech prelegentów, tj. dr Adam Giersz (minister sportu w latach 2009-2011) - Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny, r.pr. Agata Kowalska (OIRP w Krakowie) - Struktura organizacyjna i funkcjonowanie klubu sportowego, Wojciech Czayka (Prezes Zarządu Profesjonalnej Ligii Piłki Siatkowej S.A.)  - Działalność Marketingowa i gospodarcza klubu sportowego”.

Drugi panel rozpoczął się wystąpieniem dra hab. Kamila Zeidlera (Uniwersytet Gdański), który wygłosił prelekcję pt. Zasada swobody umów w prawie sportowym. Następnie, swój referat przedstawili: dr Karolina Tetłak (Uniwersytet Warszawski) – Umowa o profesjonalne uprawianie sportu, r.pr. Kamil Kosior (członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej) – Kontrakt menadżerski z zawodnikiem i z trenerem, adw. Krzysztof Malinowski (PIA w Gdańsku) – Postępowanie dyscyplinarne w polskim sporcie oraz r.pr. Tomasz Dauerma (OIRP w Poznaniu) – Metody prawnego zwalczania zjawiska ambush marketingu.

Trzeci panel otworzyła prelekcja adw. dra Pawła Brzezickiego (PIA w Gdańsku) pt. Odpowiedzialność prawna za diagnozowanie i leczenie sportowca, a następnie głos zabrali: adw. Tomasz Kopoczyński (PIA w Gdańsku) – Działalność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej sportowca, dr Michał Leciak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – Kontratyp ryzyka sportowego oraz adw. dr Jacek Potulski (PIA w Gdańsku) – Zagadnienie korupcji w polskim sporcie.

Czwarty, blok tematyczny rozpoczął adw. Marcin Wojcieszak (Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu) wystąpieniem pt. Wykorzystanie wizerunku sportowca w tym członka kadry narodowej. W dalszej kolejności referaty wygłosili: adw. Bartłomiej Witucki (PIA w Gdańsku) – Prawna ochrona widowiska sportowego, Kamil Kukułka (Sportinnovation) – Naming Rights orazmgr Daria Pałucka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - Sponsoring a reklama w sporcie.

Piąty panel otworzył referat Sławomira Michalczuka (Stadion Energa) pt. Organizacja sportowej imprezy masowej na przykładzie meczu reprezentacji Polski, a następnie głos zabrali: Szymon Raniszewski (Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego) – Pojęcie organizatora na gruncie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, adw. Janusz Kaczmarek – Realizacja zakazu stadionowego w kontekście bezpieczeństwa imprezy masowej oraz dr hab. Piotr Chlebowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Przestępstwa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Prelekcje zdecydowanie cieszyły się zainteresowaniem uczestników. Komentowane były nie tylko jako ciekawe i wnikliwe traktujące temat, ale przede wszystkim, jako dotykające rzeczywistych i aktualnych problemów, z którymi w swej praktyce zawodowej spotykają się adwokaci. Przemówienia wygłosili profesjonaliści -  teoretycy i praktycy, którzy zakresem swoich wypowiedzi objęli całe spektrum zagadnień, z jakimi przez pryzmat prawa sportowego w swojej codziennej pracy spotykają się prawnicy (nie tylko adwokaci).

Konferencję, o godz. 18:00, podsumował, a następnie zamknął Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej adw. Dariusz Strzelecki.

Niemalże równolegle do panelu głównego Konferencji odbywał się panel aplikancko-studencko-doktorancki, który o godz. 11:00 otworzył Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku adw. Dariusz Strzelecki. Moderatorami panelu byli apl. adw. Jacek Markowski oraz apl. adw. Krystian Dzięgielewski. Panel składał się z czterech tematycznie wyodrębnionych części, a w każdej z nich swoje referaty zaprezentowało czterech prelegentów. Po każdym panelu uczestnicy podejmowali ciekawe dyskusje, ferując uwagi, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi. Po każdym panelu miała także miejsce krótka przerwa kawowa, a o godz. 14:00 uczestnicy zaproszeni zostali na uroczysty obiad.

Panel, o godz. 16:30, podsumował i zamknął Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej adw. Dariusz Strzelecki.

Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku to po raz trzeci doskonale i w najdrobniejszych szczegółach przygotowane przedsięwzięcie, stwarzające okazję do ciekawych dyskusji i wymiany interdyscyplinarnych doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami i prelegentami.  Z niełatwym zadaniem przygotowania wydarzenia w tym roku zmierzyli się: adw. Marcin Derlacz, adw. dr Dominika Wetoszka oraz adw. Joanna Gręndzińska, którzy wspierani byli siłami aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Organizatorom należą się ogromne gratulacje, a Gościom – podziękowania za przybycie!

Do zobaczenia za rok!