Kandydaci na opiekunów prawnych/kuratorów poszukiwani

Aktualność

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych

Wymagania stawiane kandydatom
 Obywatelstwo polskie 
 Stałe zameldowanie na terenie Gdyni
 Pełna zdolność do czynności prawnych
 Pełnia praw publicznych
 Nieposzlakowana opinia
 Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu
 Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli
 Znajomość problematyki niepełnosprawności
 Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
 Kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań
 Preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia lub pokrewne.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy
 Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
 Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Wymagane dokumenty
 CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 Podanie/list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kadrach MOPS, ul. Grabowo 2, pokój nr 16 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OPIEKUN - ZON.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie
 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 Zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli
 Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 Oświadczenia o niekaralności
 Kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 728 27 12 lub 58 728 27 14

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.

UWAGA!

Objęcie funkcji opiekuna prawnego/ kuratora nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni.

Adw. Joanna Gręndzińska

Kategoria: Aplikanci  ORA  Oferty 

Kalendarz

<

lipiec 2024

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły