Pomorska Izba Adwokacka

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PIA

Aktualność
 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
W dniu 21 grudnia 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę nr 1/12/2020 o zwołaniu Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Pomorskiej Izby Adwokackiej na dzień 23 stycznia 2021 r. w trybie całkowicie zdalnym. Uchwalony w dniu 19 grudnia 2020 r. przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury i zgromadzeń izb adwokackich zawiera regulacje umożliwiające przeprowadzenie zgromadzenia w trybie zdalnym. Uchwała, którą publikuję poniżej określa w sposób szczegółowy proces przeprowadzenia Zgromadzenia jak również sposób zgłaszania kandydatów na stanowiska, do organów kolegialnych i delegatów na KZA. Możliwość zgłaszania kandydatów rozpocznie się w dniu 8 stycznia 2021 r. i potrwa do dnia 19 stycznia 2021 r do godziny 15.00 (biuro Pomorskiej Izby Adwokackiej ul. Chlebnicka 48/51). Następnie listy kandydatów zostaną opublikowane na stronie PIA i FB w dniu 21 stycznia 2021 r.
W zakresie obsługi zdalnej Zgromadzenia, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku zdecydowała o wyborze firmy MCW Voting Solutions, która posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze zdalnej wydarzeń tego rodzaju. Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji znajduje się w załączniku.
W ramach przygotowań do Zgromadzenia zostaną przeprowadzone szkolenia, tzw. próbne logowania do tej aplikacji w oparciu o przesłane Państwu indywidualne kody i loginy. Szkolenia planowane są w okresie poprzedzającym Zgromadzenie. Szczegóły znajdą Państwo w Kalendarium Wyborczym, które wkrótce ukaże się na stronie PIA, FB oraz przesłane zostanie na Państwa adresy e-mail.
W tym miejscu, po raz kolejny zwracam się z prośbą o aktualizację adresów e-mail w bazie Izby. Adres wskazany przez Państwa zostanie przekazany firmie obsługującej Zgromadzenie, która prześle indywidualne kody i loginy dające możliwość udziału w Zgromadzeniu.
W celu wykorzystania wszystkich możliwych kanałów komunikacji z członkami Izby uruchomiona została bramka sms, za pośrednictwem której będę Państwa informować o nadchodzących kolejnych punktach Kalendarium Wyborczego. Pragnę zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby żaden z członków Izby, który będzie chciał wziąć udział w Zgromadzeniu nie został pozostawiony bez pomocy technicznej.


adw. Sylwia Grzybowska
Sekretarz ORA w Gdańsku

Uchwała nr 1 /12/2020


Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zwołania, ustalenia terminu i trybu odbycia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Izby Adwokackiej
w dniu 23 stycznia 2021 r.


Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku w składzie:
1. Dziekan ORA adw. Dariusz Strzelecki
2. Wicedziekan ORA adw. Marek Karczmarzyk
3. Skarbnik ORA adw. Agnieszka Kanawka
4. Sekretarz ORA adw. Sylwia Grzybowska
5.   Adw. Jerzy Luranc
6.   Adw. Janusz Masiak
7.   Adw. Agnieszka Derezińska – Jankowska
8.   Adw. Wioletta Kazimierczyk
9.   Adw. Jakub Tekieli
10. Adw.Marcin Derlacz

na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. w głosowaniu jawnym jednogłośnie


u c h w a l i ł a


1. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o Adwokaturze oraz § 5 ust. 1 i § 13 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z 19.12.2020 r.) – dalej Regulamin - zwołać Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku na dzień 23 stycznia 2021 r. w Hotelu Mercure w Gdańsku przy ul. Jana Hewelisza 22 w trybie całkowicie zdalnym z następującym porządkiem obrad:
1.1. dzień 23 stycznia 2021 r. sobota – w trybie on-line
1. godz.10. 00 otwarcie obrad przez Dziekana ORA w Gdańsku w Sali konferencyjnej Hotelu Mercure w Gdańsku,
2. uczczenie pamięci Koleżanek i Kolegów Adwokatów zmarłych w ostatnim roku,
3. wybór prezydium obrad,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. wybór Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej,
6. wystąpienia zaproszonych gości,
7. wręczenie przez Wiceprezesa NRA adw. Jerzego Glanca i Dziekana ORA adw. Dariusza Strzeleckiego odznak Adwokatura Zasłużonym,
8. przedstawienie sprawozdań Dziekana ORA, Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezesa SD, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i Skarbnika ORA.
9. dyskusja,
10. sprawozdania Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej z ukonstytuowania,
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
12. Głosowanie nad uchwałami:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
b) w sprawie zatwierdzenia preliminarza Pomorskiej Izby Adwokackiej na rok 2020 rok z wyłączeniem funduszu aplikantów adwokackich;
c) w sprawie zatwierdzenia preliminarza funduszu Aplikantów Adwokackich na rok 2020;
d) w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2019 Pomorskiej Izby Adwokackiej;
e) w sprawie uchwalenia wysokości składki rocznej na potrzeby Pomorskiej Izby Adwokackiej na rok 2021,
f) w sprawie korekty uchwałę o wysokości składki izbowej za rok 2020 przyjętej na Zgromadzeniu Sprawozdawczym Pomorskiej Izby Adwokackiej w dniu 22 czerwca 2019 r. z uwagi na zawieszenie poboru składek na potrzeby Izby od adwokatów i aplikantów adwokackich w miesiącach maj, czerwiec, lipiec 2020 r.
g) w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku za 2019 rok;
13. sprawozdanie Komisji Wyborczej i przekazanie listy kandydatów przewodniczącemu Zgromadzenia;
14. przedstawienie przez Komisję Wyborczą zasad i sposobu odbycia głosowania w wyborach na stanowiska, do organów PIA oraz delegatów na KZA – według rekomendacji ORA w Gdańsku, zawartej w pkt. 4 a i b niniejszej uchwały;
15. wystąpienia kandydatów na Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
16. przerwa w obradach;
17. wznowienie obrad;
18. sprawozdanie Komisji Mandatowej;
19. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja list kandydatów na stanowiska do organów PIA oraz delegatów na zjazd KZA, pouczenie o sposobie głosowania;
20. wybory na stanowisko Dziekana ORA w Gdańsku; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
21. wybory na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
22. wybory na stanowisko Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
23. wybory na stanowisko Przewodniczącej/Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Adwokackiej; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
24. wybory członków Okręgowej Rady Adwokackiej; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
25. wybory członków Sądu Dyscyplinarnego; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
26. wybory członków Komisji Rewizyjnej; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
27. wybory delegatów na KZA; ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
28. sprawozdanie Komisji Wnioskowej;
29. głosowanie nad wnioskami przedstawionymi Komisji Wnioskowej;
30. zamknięcie Zgromadzenia.
2. na podstawie § 12 ust. 3, § 26 ust. 3, § 27 ust. 2 Regulaminu znieść całkowicie wymóg:
a. obecności określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia niezbędnej do otwarcia Zgromadzenia, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu,
b. udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników Zgromadzenia, o którym mowa w § 26 ust. 1 Regulaminu,
c. udziału w wyborach określonej liczby uczestników Zgromadzenia, o której mowa w § 27 ust. 1 Regulaminu
3. na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu postanowić, że przebieg w dniu 23 stycznia 2021 r. będzie udostępniany on-line z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( transmisji danych przez sieć Internet) obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji wza24 oraz Zoom przy użyciu przeglądarek internetowych, z których rekomendowane są Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, Safari (inne przeglądarki, a w szczególności Internet Explorer - nie są zalecane) w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad. Dostęp do serwera umożliwiającego zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu będzie weryfikowany przez podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do platformy wza24.
4. na podstawie § 11 ust. 1 i 3 oraz §34 ust. 1, 2, 3 i 6 Regulaminu:
a. w dniu Zgromadzenia wszystkie głosowania przeprowadzone będą przy użyciu elektronicznego systemu oddawania głosów za pomocą platformy wza24 umożliwiającego głosowanie przez uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu w trybie on-line za pomocą komputerów i przy użyciu indywidualnych kodów do logowania, co zapewni wymóg tajności,
b. wybory na stanowiska, do organów PIA oraz wybory delegatów na KZA odbędą się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania głosów za pomocą platformy wza24.pl umożliwiającego głosowanie przez uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu w
trybie on-line za pomocą komputerów i przy użyciu indywidualnych kodów do logowania, co zapewni wymóg tajności.
5. na podstawie §29 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 w związku z §30 ust. 4 Regulaminu postanawia co następuje:
a. kandydatów zgłasza się oddzielnie na każde stanowisko lub do określonego organu; to samo dotyczy kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury; możliwe jest zgłoszenie kandydata na stanowisko i do organu przy czym wybór na stanowisko powoduje skreślenie z listy kandydatów do organu;
b. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów - na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz na członków: ORA, Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów na Delegatów na KZA - nie wcześniej niż czternaście dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia, tj. od dnia 8 stycznia 2021 r. do biura ORA w Gdańsku w godzinach 9.00-15.00 i nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej do biura ORA w Gdańsku ul. Chlebnicka 48/51 w Gdańsku. Przy zgłoszeniu kandydatury przez uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu, wymagane jest dołączenie oryginału pisemnej zgody kandydata, że przyjmuje kandydaturę.
c. na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu przyjąć, że wykaz kandydatów do wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia oraz osób wnioskowanych do Prezydium Zgromadzenia, zaproponowanych przez ORA w Gdańsku, przesłany zostanie wszystkim uprawnionym nie wcześniej niż czternaście dni tj. od dnia 8 stycznia 2021 r. i nie później niż trzy dni przed Zgromadzeniem tj. do dnia 19 stycznia 2021 r.; w tym samym czasie możliwe jest zgłaszanie w formie pisemnej do biura ORA w Gdańsku ul. Chlebnicka 48/51 w godzinach 9.00 – 15.00 kandydatur do wszystkich Komisji i do Prezydium Zgromadzenia przez uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu, wymagane jest dołączenie pisemnej zgody kandydata, że przyjmuje kandydaturę.
d. w tym samym terminie, co określony powyżej w pkt c. należy zgłaszać wszystkie ewentualne projekty uchwał i wniosków które mają być przedmiotem obrad
Zgromadzenia oraz stanowiska w przedmiocie przesłanych sprawozdań na adres: zgromadzeniePIA@adwokatura.gdansk.pl
e. Publikacja list kandydatów zgłoszonych w trybie określonym powyżej w pkt. 5a-c nastąpi w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz FB;
6. na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu o terminie i miejscu oraz trybie odbycia Zgromadzenia zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką.
7. na podstawie art. 13a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze odpis uchwały przesłać Ministrowi Sprawiedliwości.
8. Wzór zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Dziekan ORA
adw. Dariusz Strzelecki

 

Rekomendacje ORA dotyczące składu Prezydium Zgromadzenia i Komisji Zgromadzenia
Prezydium Zgromadzenia:
1. Adw. Karol Chabowski
2. Adw. Dominika Wetoszka
3. Adw. Jan Suchanek


Do Komisji Mandatowej
1. Adw. Michał Sambożuk
2. Adw. Małgorzata Dubyna – Kokoszczyńska
3. Adw. Miłosz Haber


Do Komisji Wnioskowej
1. Adw. Jerzy Luranc
2. Adw. Małgorzata Strzelecka
3. Adw. Janusz Masiak


Do Komisji Skrutacyjnej
1. Adw. Milena Kraluk
2. Adw. Jakub Nowak
3. Adw. Małgorzata Kotarska


Do Komisji Wyborczej
1. Adw. Marek Januszczyk
2. Adw. Agnieszka Śliwińska
3. Adw. Krystian Dzięgielewski

Kategoria: Komunikaty Sekretarza  ORA 

Kalendarz

<

styczeń 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły