Idea

Idea organizacji konferencji naukowych przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku zrodziła się w związku ze stałą potrzebą doskonalenia zawodowego członków palestry. Przyświecała jej również chęć integracji pomiędzy praktykami a teoretykami prawa oraz przedstawicielami innych zawodów. Jako że prawo obecne jest niemalże w każdej dziedzinie życia, założeniem Pomorskiej Izby Adwokackiej jest organizacja corocznych konferencji z różnych jego obszarów, które z jednej strony pozwolą na poszerzanie wiedzy, z drugiej zaś stanowić będą doskonałą platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Nadto, zamiarem organizatorów jest zachęcenie naukowców do korzystania z usług praktyków oraz wskazanie praktykom potrzeby współpracy z naukowcami w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz możliwość dzielenia się swoim praktycznym doświadczeniem na polu publikacji naukowych. Różnorodność w zakresie tematyki konferencji ma przyczynić się do zdobywania przez uczestników wykwalifikowanej wiedzy, którą następnie będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Idea wpisuje się także w wynikający z ustawy Prawo o adwokaturze obowiązek doskonalenia zawodowego spoczywający na adwokatach. Uczestnictwo w konferencji naukowej stanowi bowiem nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale też gwarantuje uzyskanie wymaganych punktów szkoleniowych.

Na symbol konferencji została wybrana sowa - kojarzona z mądrością oraz atrybutem greckiej bogini – Ateny. Głównym partnerem konferencji do 2022 roku była uznana na Pomorzu Uczelnia -  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Od 2022 roku współorganizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Koordynatorem tego projektu od 2023 roku – z ramienia Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku – jest adw. Anna Bober-Kotarbińska. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:

Adw. Małgorzata Głódkowska (Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy ORA Gdańsk)
Adw. Dominik Maniszewski
SSO dr Dominika Wetoszka

Do 2022 roku włącznie zorganizowanych zostało już siedem takich konferencji, tym samym projekt ten na stałe wpisał się w kalendarz izbowych wydarzeń.