Rok 2015

I Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej - Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

W 2015 roku odbyła się I Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo medyczne i farmaceutyczne” pod patronatem honorowym prezesa NRA.

W dniu 12 listopada 2015 roku odbyła się I Konferencja Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pod tytułem „Prawo medyczne i farmaceutyczne”. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Komisja ds. Kształcenia Aplikantów Adwokackich, a patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara. Dzięki gościnności Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, konferencja odbyła się w murach Uczelni.

Temat konferencji oraz poszczególnych referatów zostały starannie wybrane, celem zainteresowania słuchaczy zarówno ze środowiska prawniczego, jak i medyczno-farmaceutycznego. Program przewidywał pięć paneli tematycznych, z czego cztery pierwsze dotyczyły prawa medycznego, ostatni zaś prawa farmaceutycznego. Organizatorzy zadbali nie tylko o naukowe aspekty konferencji, ale także zapewnili wszystkim uczestnikom upominki z logo Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz sponsora – Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Konferencję otworzył Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej adw. Dariusz Strzelecki. Następnie goście oraz prelegenci zostali przywitani przez prof. Jerzego Młynarczyka, rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Wykład wstępny pt. „Patologia wdzięczności, czyli o korupcji w służbie zdrowia” wygłosił Igor Tuleya sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia Tuleya zwrócił uwagę jak cienka, z prawnego punktu widzenia, jest linia pomiędzy wdzięcznością pacjenta a korupcją wśród lekarzy.

Pierwszy panel, prowadzony przez Kierownika Komisji ds. Kształcenia Aplikantów Adwokackich adw. Marcina Derlacza, dotyczył odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne. Prof. Ewa Bagińska z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła cywilne aspekty odpowiedzialności lekarzy, tymczasem na temat odpowiedzialności karnej referat wygłosił adw. dr Janusz Kaczmarek, wykładowca WSAiB. Adw. Paweł Brzezicki zainteresował słuchaczy wystąpieniem na temat należytej staranności w procesie diagnostyczno-leczniczym oraz skutkach jej niezachowania. Referat ten opierał się na studium przypadków, które znalazły swój epilog na sali sądowej. Z kolei adw. Roman Nowosielski przedstawił dwa referaty z zakresu odpowiedzialności lekarza. Pierwszy z nich dotyczył cywilnych i karnych aspektów odpowiedzialności lekarza Pogotowia Ratunkowego, zaś drugi miał za przedmiot odpowiedzialność lekarza z tytułu wygranego kontraktu i podpisanej umowy o świadczenie usług medycznych. Ostatni temat poruszony w Panelu I dotyczył zarządzania ryzykiem prawnym w podmiotach leczniczych i został przedstawiony przez przedstawicielkę wydawnictwa Wolters Kluwer radcę prawnego Annę Sieńko. Po zakończeniu I panelu, słuchacze zostali zaproszeni na przerwę kawową.

Moderatorem drugiego panelu pt. „Moralność, prawo i medycyna” była adw. Dominika Rydlichowska, członek Komisji ds. Kształcenia Aplikantów Adwokackich. O zagadnieniu in vitro okiem lekarza mówił prof. Krzysztof Łukaszuk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tymczasem prawne aspekty dotyczące in vitro, a dokładniej o postulaty de lege ferenda w zakresie prac nad in vitro były przedmiotem referatu dr. hab. Oktawiana Nawrota z Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Bolesław Rutkowski, również przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżył słuchaczom tematykę przeszczepiania narządów i problematyki prawnej związanej z tym zagadnieniem.

Prowadzenie panelu III – „Prawo pacjenta do informacyjnego samostanowienia” - przejął adw. Janusz Masiak, członek Komisji Wizerunkowej PIA. O aspektach prawnokarnych poinformowanej zgody pacjenta mówiła dr Katarzyna Syroka-Marczewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Ciekawe było zestawienie poglądów tzw. szkoły warszawskiej ze szkołą krakowską, którą reprezentował dr Tomasz Sroka. Przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił referat dotyczący wybranych problemów prawnych dotyczących ochrony informacji o stanie zdrowia pacjenta. Po wystąpieniach obu prelegentów wywiązała się intensywna dyskusja, w której chętnie wzięła udział publiczność.

Następnie uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na lunch przygotowany przez restaurację Filharmonia z Gdańska. W tym czasie również, nieocenieni aplikanci, wspomagający organizatorów rozdawali certyfikaty uczestnictwa, przygotowane imiennie dla każdego z uczestników.

Po przerwie obiadowej prowadzenie konferencji przejęła adw. Joanna Gręndzińska – moderator panelu IV – „Postępowanie w sprawach dotyczących błędu medycznego”. Jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jerzy Glanc, wprowadzając słuchaczy w zagadnienia postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Interesującym zagadnieniem, zwłaszcza w kontekście ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania karnego było poruszone przez dr. hab. Sławomira Steinborna z Uniwersytetu Gdańskiego znaczenie dowodowe tzw. opinii prywatnej w postępowaniu karnym dotyczącym błędu medycznego. Natomiast referat adw. dr Izabezli Adrych-Brzezińskiej na temat roli dokumentacji medycznej i ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym dotyczącym błędu medycznego został odczytany przez mgr Barbarę Murawską.

Ostatni panel, którego przedmiotem było prawo farmaceutyczne moderowany był przez adw. Macieja Rydlichowskiego. O prawnych i medycznych aspektach substancji medycznej opowiedziała dr hab. Agnieszka Zimmermann z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kolei przedstawicielka warszawskiej izby radców prawnych – radca prawny Natalia Łojko poruszyła temat prawnych aspektów relacji firm farmaceutycznych z lekarzami. Ostatnim prelegentem był adw. Piotr Ratnicki-Kiczka z Pomorskiej Izby Adwokackiej, który wystąpił z referatem na temat łańcucha i odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

I Konferencję Naukową Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku zakończył i podsumował rektor WSAiB prof. Jerzy Młynarczyk.

Sprawozdanie z konferencji zostało opublikowane na łamach czasopisma „Palestra” oraz w “Gdańskim Kwartalniku Adwokackim”.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Badań Adwokatury, w 2016 roku ukazała się monografia pokonferencyjna zawierająca artykuły naukowe oparte na wygłoszonych referatach oraz artykuły uczestników konferencji.

Program konferencji

Publikacje pokonferencyjne

Galeria