KOMISJA  ds. WSPÓŁPRACY  ZAGRANICZNEJ  I  PRAW CZŁOWIEKA.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku powołała Komisję ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka w składzie adwokaci : Elżbieta Bansleben, Adriana Duks-Taniewska, Aleksandra Kowalska, Dorota Mączewska-Ptak, Agata Wolińska-Umschaden, Marek Karczmarzyk, Jerzy Luranc, Tomasz Snarski, Antoni Koprowski i Dariusz Strzelecki Przewodniczący Komisji.

Komisja przyjęła następujący plan działania :

1/ zgłoszenie Pomorskiej Izby Adwokackiej do międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników po ustaleniu warunków członkostwa i wyborze takiej organizacji przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku

2/ zorganizowanie kursów nauki języka obcego dla członków naszej Izby

3/ zorganizowanie cyklu wykładów z zakresu prawa międzynarodowego np. prawo rodzinne, karne itp.

4/ ufundowanie nagrody / medal pamiątkowy ewentualnie nagroda finansowa / przez naszą Izbę dla osoby o wybitnym wkładzie w rozwój i ochronę praw człowieka. Nagroda przyzna-wana byłaby raz w roku na podstawie regulaminu uchwalonego przez ORA a przygotowane-go przez Komisję

5/ ufundowanie stypendium dla aplikanta adwokackiego / aplikantów adwokackich /, którzy dostaną się na staż do kancelarii adwokackich zagranicą po uchwaleniu stosownego regulaminu przyznawania stypendium przez ORA a przygotowanego przez Komisję

6/ wystosowanie listów intencyjnych do placówek dyplomatycznych na terenie kraju z propozycją współpracy z naszą Izbą w szczególności w zakresie pomocy prawnej dla obywateli tych państw

7/ przetłumaczenie strony internetowej naszej Izby / przynajmniej strony startowej / w pierwszym rzędzie na język angielski wraz z listą adwokatów znających języki obce wraz z podaniem dziedziny prawa, w której się specjalizują

8/ zaproszenie do Gdańska o ile warunki epidemiologiczne na to pozwolą przedstawicieli adwokatury zagranicznej w randze odpowiadającej funkcji Dziekana i zorganizowanie wykładu dla członków naszej Izby / temat do ustalenia / jako początek współpracy pomiędzy Izbami

9/ nawiązując do wymiany korespondencji pomiędzy Dziekanem ORA w Gdańsku a Panią Minister Sprawiedliwości Litwy w kontekście wzajemnej współpracy – przetłumaczenie na język litewski książki „Wróblewski” autorstwa adwokata Tomasza Snarskiego i promocję tej książki na Litwie.

                                Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka

                                                                     adw. Dariusz Strzelecki