Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. egzaminem adwokackim.

Aktualność

 Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym w dniach 23-26 kwietnia 2024 roku egzaminem adwokackim.

Dokumenty należy złożyć osobiście w terminie do 10 czerwca 2024 roku
 ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk , Pokój 303

W godzinach 9:00 – 15:00

(Jednocześnie informujemy, że dział aplikacji adwokackiej PIA w Gdańsku przekazał do ORA Gdańsk dokumenty, które znajdują się w aktach aplikanckich tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, protokół złożenia ślubowania, zaświadczenie o odbyciu aplikacji). 

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tj. opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem) w formie pisemnej lub uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez ograniczenia zakresu danych z punktu 13 „Zapytania o udzielenie informacji o osobie". W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.
   - jednocześnie wskazujemy, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem : https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web;
 6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych, -oryginał albo urzędowo poświadczona kopia
 7. uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego - oryginał albo urzędowo poświadczona kopia (w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu na mocy uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia, dodatkowo odpis odwołania oraz uchwały o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu),
 8. 2 zdjęcia (kolorowa fotografia o wymiarach: 3,5cm x 4,5 cm, fotografia kolorowa w standardzie dowodu osobistego lub paszportowego)
 9. zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej,
 10. protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.
 11. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska).
 12. ewentualna informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) ,
 13. oświadczenie kandydata, dotyczące toczących się i zakończonych postępowań karnych i/lub dyscyplinarnych - podpisane przez kandydata;
 14.  a w przypadku aplikantów adwokackich, wobec których prowadzone jest lub było postępowanie karne i/lub dyscyplinarne - również informacja o przedmiocie oraz stanie tego postępowania, wraz z odpisem orzeczenia kończącego to postępowanie, o ile zostało wydane;

 

------

 

Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym w dniach 23-26 kwietnia 2024 roku egzaminem adwokackim, dla osób po egzaminie adwokackim bez ukończenia aplikacji adwokackiej.

Dokumenty należy złożyć osobiście w terminie do 10 czerwca 2024 roku
 ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk , Pokój 303

W godzinach 9:00 – 15:00

 

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tj. opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem) w formie pisemnej lub uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez ograniczenia zakresu danych z punktu 13 „Zapytania o udzielenie informacji o osobie". W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. - jednocześnie wskazujemy, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem : https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web;
 6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych, -oryginał albo urzędowo poświadczoną kopię
 7. uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego - oryginał albo urzędowo poświadczona kopia (w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu na mocy uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia, dodatkowo odpis odwołania oraz uchwały o uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu),
 8. 2 zdjęcia (kolorowa fotografia o wymiarach: 3,5cm x 4,5 cm, fotografia kolorowa w standardzie dowodu osobistego lub paszportowego)
 9. oświadczenie kandydata, dotyczące toczących się i zakończonych postępowań karnych i/lub dyscyplinarnych - podpisane przez kandydata;
 10. ewentualnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku).

 

 

Kategoria: Aplikanci  ORA